Кампании

Какъв е профилът на децата?

Децата, които могат да бъдат осиновени обикновено са над 12 месечна възраст. Голяма част от децата са на по-висока възраст или с някакви специфики в здравословното състояние.  

Как се настаняват децата в домовете или в приемните семейства?

Децата се настаняват в домове след като са били изоставени от родителите си. Причините са много: бедност, безработица, деца родени от самотни майки, деца на родители със здравословни проблеми. Децата се настаняват от социалните служби в институции или приемни семейства, където остават до осиновяването си.  

Как се прави предложението за осиновяване?

Министерство на правосъдието отправя предложението за осиновяване ръководено от интереса на детето и от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие.  

Какво се случва, ако семейството откаже предложение?

Осиновителите могат да запазят регистрационния си номер, в случай на отказ, ако се окаже, че детето е със специални нужди, за които те не са били информирани предварително и не са изрично заявили, че могат да приемат. В случаите на отказ, Съветът по международни осиновявания предлага детето за осиновяване на други кандидат-осиновители.    

Къде живеят децата?

В България има различни видове услуги за изоставени деца. Съществуват няколко вида институции - домове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и приемни семейства.

 

Домовете за деца са разделени на три вида, в зависимост от възрастта на децата:

Домове за деца от 0 до 3 години – Домове за медико-социални грижи за деца

Домове за деца от 3 до 7 – Домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи;

Домове за деца от 8 до 18 – Домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи;

Колко пътувания са необходими до България?

Необходими са две пътувания до България. Първото пътуване е след приемане на предложението за осиновяване и е с продължителност от около седем дни. По време на първото пътуване кандидат-осиновителите се срещат с детето, служителите на Веста, служители от дома. По изключение продължителността първото посещение може да бъде намалена, както е възможно и само един от родителите да пътува. При второто пътуване, семейството поема попечителство над детето и след получаване на паспорта и визата (ако е необходима) може да отпътува от България. Второто пътуване не е задължително и детето може да бъде ескортирано от служител на Веста, като семейството трябва да даде изрично пълномощно.  

Какъв е профилът на децата?

Децата, които могат да бъдат осиновени обикновено са над 12 месечна възраст. Голяма част от децата са на по-висока възраст или с някакви специфики в здравословното състояние.  

Кой може да осинови?

Семейни двойки или самотни родители. Няма изискване за продължителност на брака или предишни разводи.