Кампании

Осиновителна процедура


Хагска конвенция 

България е страна по Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания, която гарантира, че осиновяването е извършено в най-добрия интерес на детето при съблюдаване на неговите основни права. 

 

Централен орган

Централният орган на България по Хагската конвенция е Министерство на правосъдието, което осъществява всички дейности, свързани с международните осиновявания, като приемане на молби на кандидат-осиновители, водене на регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от чужди граждани и регистъра на кандидат осиновителите, изготвяне на проекти на писмени съгласия на министъра на правосъдието за осиновяване и др. 

 При Министерство на правосъдието е създаден Съвет по международно осиновяване, който има важни консултативни правомощия във връзка с международното осиновяване.  Съветът по международно осиновяване е постоянно действащ орган, който заседава ежеседмично и сред основните му функции е отправянето на предложение пред министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ за дете. 

 

Акредитирани организации 

Българското законодателство изисква дейностите свързани с посредничество по международни осиновявания да се извършват от организации, акредитирани от Министерство на правосъдието и регистрирани в публичния регистър на Министерство на правосъдието.   В този смисъл, за да могат да осиновят от България, осиновяващите трябва да упълномощят българска акредитирана организация.

 

 

 

Осиновителната процедура в 5 стъпки

Документи и регистрация

Документи, необходими за регистрация в Министерство на правосъдието.   

Молба до Министерство на правосъдието, съдържаща кратко представяне на осиновяващия - име, гражданство, номер на документ за самоличност, дата и място на раждане;  държава по обичайно местопребиваване и адрес,  кратка история на семейството на осиновяващия; информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия; информация за здравословното състояние на осиновяващия и леновете на неговото семейство; информация за централния орган, акредитираната организация в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия и акредитираната организация по чл. 116 СК, характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които осиновяващия приема; мотиви относно осиновяването; дата и подпис .

Разрешение за осиновяване на дете, съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия;

Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен от родителски права;

Социален доклад;

Документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъде издаден не по-рано от една година от подаване на молбата;

Документ за съдимост на осиновяващия;

Копие от документа за самоличност на осиновяващия;

Удостоверение за брак на осиновяващите (в случаите на семейства);

Пълномощно в полза на процесуален представител и Веста;

Договор по програма за международно осиновяване;

Всички посочени по-горе документи (с изключение на последния) следва да бъдат в оригинал и с апостил, поставен в държавата на осиновяващите. 

Изпращане на документите

Документите се изпращат на Веста, чрез акредитираната организация в чужбина или чрез централния орган или лично от осиновяващите, в зависимост от изискванията на държавата по местопребиваване. Веста превежда, легализира и подава документите в Министерство на правосъдието. Молбата на осиновяващите се разглежда в едномесечен срок от подаването й. В случай, че има непълноти и несъответствия в представената документация, Министерство на правосъдието дава указание за отстраняването им в едномесечен срок от получаване на уведомлението. 

Регистриране на осиновяващите  

Въз основа на подадените документи и в случай, че няма непълноти и несъответствия, Министерство на правосъдието регистрира осиновяващите в едномесечен срок след подаване на документите им и уведомява писмено Веста за датата на вписване и за техния входящ номер. 

Период на чакане и предложение за осиновяване

Период на чакане 

Много от семействата споделят, че периодът на чакане е най-предизвикателния в процедурата по международни осиновявания. След като са прекарали месеци наред в събиране на документи и посещаване на срещи, периодът след подаването на документите изглежда много бавен и лишен от събития. Периодът на чакане е динамичен и варира. Той зависи от броя на децата и броя на регистрираните осиновяващи, както и от готовността на осиновяващите да осиновят дете със специални нужди или дете на по-висока възраст. За да направите периода на чакане по-лек, вие бихте могли да посещавате различни семинари, да научите повече за България, за традициите и обичаите, за музиката и езика, за да ви бъде по-лесно да изградите връзка с детето и неговата държава. 

Разглеждане на молбите за осиновяване 

Съветът по международни осиновявания към Министерство на правосъдието разглежда молбите на осиновяващите по реда на входящите им номера в регистъра.

При определяне на подходящ осиновяващ, Съветът се ръководи от най-добрия интерес на детето и от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие. Преценката се извършва предимно въз основа на докладите за осиновяващите,изготвени от съответните компетентни органи. 

 

Предложение за осиновяване

След като разгледа молбата на осиновяващите, Съветът по международни осиновявания предлага за осиновяване конкретно дете. Министерството на правосъдието предоставя на Веста официално предложение за осиновяване заедно с доклад и снимка на детето. Докладът съдържа информация за медицинското и социално развитие на детето, информация за биологичните му родители (ако има такава) и снимка на детето. Веста превежда и изпраща на кандидат-осиновителите: всички предоставени документи.

Допълнителна информация за детето 

След като се запознаят с информацията, осиновяващите биха могли да изискат допълнителна информация за детето, като снимки, видео, медицинска информация и др, в случай, че са им необходими за да вземат окончателно решение. Семейството трябва в двумесечен срок от получаване на доклада да уведоми Министерство на правосъдието чрез Веста за своето одобрение или неодобрение на предложението. 

Отказ на предложението за осиновяване 

При положение, че преди или след осъществяване на личният контакт осиновяващите откажат да осиновят предложеното им дете, организацията уведомява Министерство на правосъдието, което поставя нов входящ номер на преписката на осиновителите и я разглежда отново по общия ред. Ако на осиновяващите е било предложено дете с медицински проблем, за което семейството не е изрично заявило, че е готово да приеме и мотивира отказа си, семейството не губи поредността си в регистъра. 

Приемане на предложението за осиновяване и първо пътуване

Приемане на предложението 

При положение, че осиновяващите одобрят предложението, в срок от два месеца от получаването на доклада за детето, те трябва да дойдат в България за да осъществят личен контакт с предложеното им дете. Личният контакт не може да бъде по кратък от 5 дни. 

 

Първо пътуване 

След приемане на предложението  за осиновяване, Веста изпраща предварително програма за  престоя на осиновяващите в България. Представител на Веста си посреща на летището и ги настанява в хотел. Повечето институции за деца са извън София и на семейството се налага да пътува. Веста осигурява кола, шофьор и свой представител, който ги съпровожда по време на целия им престой  в България. 

 

Среща с детето  

Срещата с детето е много деликатен момент, изпълнен с много емоции и служител на Веста е неотлъчно до осиновяващите, като им оказва подкрепа. На срещата с детето присъстват служители от дома (социален работник, психолог и др.) и семейството може да задава всякакви въпроси. 

 

Документи   

При изразено изрично желание да осиновят предложеното им дете, осиновяващите трябва да предоставят следните документи, които могат да бъдат подписани и в България пред нотариус: 

1. Молба, с която осиновяващите изразяват писменото си съгласие за осиновяване на предложеното дете;

2. Декларация за защита на осиновеното дете;

3. Пълномощно в полза на процесуален представител на Веста, необходимо за извършване на съдебната процедура по осиновяване.

Завършване на процедурата и второ пътуване

Завършване на процедурата 

 

Процедурата от първото посещение на семейството до получаване на съдебното решение отнема около 3 месеца.  

Веста уведомява Министерство на правосъдието за съгласието на осиновяващите като подава  документите, посочени в раздела по-горе. След ново разглеждане на документацията, Министърът на правосъдието дава изрично писменно съгласие за осиновяването и изпраща  преписката в съда. Семейството не присъства на съдебното заседание. Софийски градски съд разглежда молбата в кратък срок  и се произнася с решение. След влизане на решението в сила се подготвят документите на детето за заминаване при осиновителите: нов акт за раждане, паспорт, документи за виза (ако е необходимо). 

 

Второ пътуване 

 

Второто пътуване до България е след като съдебното решение е влязло в сила и е издаден нов акт за раждане, в който детето е приело имената, дадени му от осиновяващите. Престоят в България е около една седмица, през която осиновяващите вземат детето си от дома, подписва всички необходими документи и подава документи за паспорт и виза.  

Осиновяващите се съпровождат от служители на Веста, които оказват непрекъсната подкрепа до самото отпътуване на семейството от България. В някои случаи е възможно детето да бъде ескортирано, като в този случаи семейството трябва да упълномощи Веста. Ние винаги насърчаваме семействата да пътуват, ако имат такава възможност. 

Следосиновителни изисквания

България изисква 4 следосиновителни доклада за период от две години след осиновяването. Докладите трябва да бъдат изготвяни на всеки 6 месеца от лицензиран социален работник. 

Докладите трябва да съдържат информация за физическото и психическото развитие на детето, за неговата адаптация и т.н. Следосиновителните доклади трябва да са придружени от снимки на детето. 

Подаването на следосиновителна информация е правно изискване на Министерство на правосъдието и семействата са задължени стриктно да спазват графика на изпращане на докладите.