Кампании

Методическо указание за подготовка на дете за осиновяване

С решение от 12.04.2018г. на Министерския съвет беше даден  ход на работна група, която да обсъди и изготви методически указания за подготовка на детето за национално и международно осиновяване за осигуряване на най-добрия му интерес. 

Бяха обсъдени  различни предложения относно визираната тематика, както и множество адекватни идеи, които спомогнаха за реализиране на настоящите насоки. 

От страна на Държавната агенция за закрила на детето бяха предприети действия за съгласуване на насоките от всички лицензиани доставчици на социални услуги за деца, както и предоставяне на становище по темата, което е взето предвид в заключителната част от работната група. Чрез съдействието на Агенцията за социално подпомагане бяха дадени добри практики и предложения в сферата на осиновяването от работата на социалните работници в дирекциите за социално подпомагане.