Кампании

Интегра - Дневен център в Дом за медико-социални грижи, град Варна

През месец февруари 2004 година Веста, в сътрудничество с Асоциация Ил Мантело, Италия разработи и предложи за одобрение пред компетентните италиански органи проект Интегра - дневен център в Дом за медико-социални грижи, град Варна. Благодарение на събраните средства по проекта беше изграден дневен център за деца със специални нужди. В центъра работят рехабилитатори, логопеди и други специалисти, които предоставят специализирана медицинска помощ на деца със специални нужди настанени в дома, както и на деца със специални нужди, които живеят със своите семейства.

Бързи факти:

  • Център Интегра към дома е насочен към деца на възраст от 0-7 години с увреждания на опорно-двигателния апарат, с или без психични затруднения;
  • Центърът осигурява алтернативна почасова услуга и дневна грижа, които са безплатни за всички деца насочени с направление от Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел за закрила на детето по местоживеене;
  • В центърът се предоставят на нуждаещите се деца комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психотерапевтични, логопедични, образователни и социални услуги, които са съобразени с индивидуалните им потребности и възможности;
  • В дългосрочен аспект, целта е социализация и интеграция на децата с увреждане в обществото.

Резултати

  • Отделението за деца с увреждания и залата за физиотерапия в дома бяха ремонтирани, разширени и преоборудвани;
  • Закупени бяха специализирани медицински уреди за лечение и рехабилитация на деца, включително и система за подаване на кислород;
  • Персоналът на дома премина специализирано обучение за пълноценна работа с деца, родители и кандидат-осиновители;
  • Разширяването и модернизацията позволиха да се увеличи броя на децата, които могат да получават помощ и възможност да бъдат приети за настаняване;
  • Много деца от Варна и региона успешно преминават терапия и се завръщат при семействата си.