Кампании

Етичен кодекс

 

    ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ “ВЕСТА”

  

ХАРАКТЕР НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА

 

Етичните правила са свободно приети от членовете, привлечените професионалисти, доброволните сътрудници, служителите на Сдружение с нестопанска цел „Веста” /Сдружението/ и са предназначени да гарантират етични стандарти в работата им, във връзка с тяхната дейност и мисия в сферата на международните осиновявания.

 

ЦЕЛИ

 

Установяване на етичен ред, който да организира работата на работещите към Сдружението във всички аспекти на тяхната дейност.

Сдружението изисква всички лица, които пряко работят по придвижването на осиновителни преписки и посредничество в международните осиновявания, да спазват етичните норми, разработени на основата на принципите на Конвенцията за правата на детето, Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993г., с българското законодателство, с общите принципи и добри практики, обобщени в Наръчници № 1 и № 2 по приложение на Хагската конвенция.

 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

ВЪРХОВЕН ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО

 

При всяко свое действие работещите за Сдружението ще се ръководят от върховния интерес на детето.

Детството е изключително важен период от живота на човека.

Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие;

Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати, за да развият пълния си потенциал.

Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето;

Всяко дете, попаднало в рискова ситуация, има нужда от специална закрила за извеждането му от нея.

Осиновяването се извършва с оглед най-добрия интерес на детето.

Всяко дете, годно да бъде осиновено, има право да бъде настанено в семейство на осиновители, независимо от неговата възраст, раса или специални нужди.

Международното осиновяване има субсидиарен характер.

МОРАЛЕН ОБЛИК

От работещите за Сдружението се изискват личностни, морални и социални качества, както и придържането към честно и безупречно поведение.

Почтеността на професионалистите от Сдружението и тяхната честност са абсолютно необходими качества, наред с професионалната квалификация.

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА

Задължително е спазването на конфиденциалност по отношение на информацията, която е станала достояние на работещите за Сдружението във връзка с поверените им задачи.

Едновременно с това конфиденциалността представлява строго задължение за членовете, доброволните сътрудници, професионалистите и служителите на Сдружението, които трябва да следят да не се огласяват данни от информацията, придобита от тях при работата по възложената им задача.

Всички работещи за Сдружението, които имат достъп до личностна информация, са задължени строго да спазват конфиденциалността и професионалната тайна.

Всички членове, доброволни сътрудници, професионалисти и служители на Сдружението подписват декларация за конфиденциалност и пазят с професионално усърдие информацията относно децата, семействата и работата на Сдружението.

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА И ОСИНОВЯВАЩИ

Работещите за Сдружението са длъжни да упражняват добросъвестно правата и задълженията си, като дължат лоялност и уважение на осиновяващите и децата.

Работещите за Сдружението са задължени да оказват адекватно договорените професионални услуги и да разясняват на осиновяващите и децата последиците от решението, което те вземат.

При осъществяване на дейността си Сдружението следи за необходимите срокове и етапи на процеса по осиновяване и предприема необходимите действия с дължима грижа.

При подбора на служителите си Сдружението следи за наличието на морални качества, професионална компетентност, опит и отговорност, а също така и проверява да няма данни за неетично поведение, свързано с детската грижа и осиновяването.

Членовете, привлечените професионалисти, доброволните сътрудници и служителите на Сдружението нямат право да работят в специализирани институции или социални услуги от резидентен тип за деца или в териториални поделения на Агенцията за социално подпомагане.

За осъществяване на дейността по посредничество при международно осиновяване представителите и работещите в организацията следва да имат професионално или друго подходящо образование и/или обучение, да упражняват добросъвестно правата и задълженията си, да се отнасят с лоялност и уважение към клиентите и представителите на чуждестранните партньорски организации, и да се ръководят от етичните стандарти в най-добрия интерес на детето.

За осъществяване на своята дейност Сдружението осигурява специалисти/юристи, лекар-педиатър, психолози/ с подходяща специалност и опит в областта на международното осиновяване.

Сдружението се придържа към принципите, които предотвратяват експлоатация, продажба или трафик на деца.

Работещите за Сдружението не могат и нямат право да изискват и получават възнаграждение, което не е съразмерно на предоставяните услуги и/или на обичайното възнаграждение за същите услуги. Същите лица могат да получават само разумни възнаграждения за предоставените от тях услуги.

Нa работещите за Сдружението се забранява прякото и/или непряко предоставяне на пари, материални блага или друг вид възнаграждение, което цели стимулиране на процедура по осиновяване.

На ангажираните в осиновителните процедури към Сдружението лица се забранява искането и/или получаването на хонорар за поощрение или процентен хонорар на база брой осиновени деца. Изпращаните от Сдружението възнаграждения могат да бъдат само под формата на заплати, почасови ставки за действително предоставени услуги или за свършен определен обем работа в полза на Сдружението.

Договорите за посредничество и размера на държавните такси и разходите по процедурата на Сдружението предоставят пълна прозрачност по процедурата за международно осиновяване.

Сдружението ще ориентира, съветва и подпомага осиновяващите съзнателно и с усърдие във всички етапи на осиновителната процедура.

 

ОТНОШЕНИЯ С ПУБЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА 

При цялата си дейност Сдружението ще спазва закона и международните актове,  като зачита българските и чуждестранни органи и институции, поддържа контакт с другите акредитирани организации в дух на уважение и сътрудничество.

С работата си Сдружението подкрепя и съдейства на публичните власти за детската грижа – както национални, така и чуждестранни.

Сдружението осъществява своята дейност, като активно взаимодейства с правителствени, неправителствени организации и физически лица по проблеми, отразяващи се върху благосъстоянието на децата и по специално, в областта на международното осиновяване;

Сдружението осъществява сътрудничеството с всички институции, свързани с детската грижа и осиновяването на деца, и особено на деца със специални нужди, с цел да се увеличат шансовете им да бъдат настанени при подходящи осиновители.

Сдружението развива и поддържа активна програма за осиновяването на деца със специални нужди, за да се увеличат шансовете им да бъдат настанени в подходяща осиновителна среда.

Сдружението осъществява сътрудничество с останалите акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване за съвместна работа и проучвания, консултационни групи, проекти и благотворителност, социални услуги.

Сдружението осъществява работата си по начин, избягващ нелоялната конкуренция.

Сдружението информира съответните органи в Република България и в приемащите държави за принципите и практиките, посредством които възнамерява да работи, както и предоставя консултативни и посреднически услуги на потенциалните осиновители, относно проблеми и възможности, свързани с осиновяването, включително ще разпространява информация относно програмите и дейностите на Сдружението;

Сдружението ще развива партньорски отношения с други български или чуждестранни организации и ще поддържа отношения на лоялност и сътрудничество, ръководейки се винаги от интереса на детето.

Сдружението може да влезе в сътрудничество с други организации, само когато се увери и получи уверението, че тези организации винаги ще работят за постигане на най-добрия интерес на детето по начин, който е в съответствие с Хагската конвенция, националното и чуждестранното законодателство в областта на закрилата на децата и международното осиновяване.

Установяването на контакти с организации, с които Сдружението си сътрудничи или търси бъдещо сътрудничество в приемащата държава, трябва да бъдат съобразени с акредитацията на партньорите да посредничат в областта на международното осиновяване в съответствие със законите на тази страна.

Сдружението следи да се увери, че кандидат-осиновителите са получили и получават адекватна подготовка за осиновяването. Тази подготовка трябва да се организира или от чуждестранната акредитирана организация, или от други компетентни органи и организации, или от двете.

Сдружението сключва договори за посредничество с бъдещи осиновители само след като се увери, че те са  одобрени и препоръчани чрез социално проучване относно годността им да осиновят дете от България.

Сдружението поддържа връзка с чуждестранните си партньори относно цялата необходима документация в България. При несъответствие с българските изисквания Сдружението информира своевременно партньорската организация и съдейства за отстраняване на несъответствията.

Сдружението информира осиновяващите чрез чуждестранните си партньори за точния размер на нормативно определените такси, размера на административните разходи и на разноските за посредничество, които се плащат само по банков път.