Кампании

Швеция

Законодателна уредба и Централен орган

Швеция ратифицира Хагската конвенция от 29 май 1993г. за закрила на децата и сътрудничеството в областта на международните осиновявания на 1 септември 1997г; съгласно чл.1 на Закон, приет в резултат на присъединяването на Швеция към Хагската конвенция от 29 май 1993г.,

Централен орган

Съгласно чл.2 на Закон, приет в резултат на присъединяването на Швеция към Хагската конвенция от 29 май 1993г, за Централен орган /ЦО/ в областта на международните осиновявания, съгласно чл. 6 от Хагската конвенция е определен Шведския национален съвет за международно осиновяване.

Централният орган по Хагската конвенция в Швеция е към Министерство на здравето и социалните работи, като изпълнява задачите, които му се възлагат по смисъла на Хагската конвенция, освен в случаите, когато със закон или подзаконов акт не се предвижда друго.

Функции на централния орган

Функциите на централния орган са изчерпателно изброени в чл.2 на Наредба с инструкции за шведския национален съвет за международно осиновяване 1988:1228, а именно:

  • Функция по акредитиране и надзор на дейността на доброволните организации. Акредитацията се предоставя за определен срок и в нея трябва да се посочи чуждестранната държава, с която е свързана дейността на съответната шведска организация. Общият срок на акредитация за всяка организация е 5 години и 2 години е срока на акредитацията за всяка конкретна чуждестранна държава.
  • Обсъжда дали процедурата е приемлива или не, преди детето да е напуснало страната си по произход.
  • Осъществява наблюдение на международното развитие и събиране на информация за осиновяването на деца от чужбина.
  • Осъществява преговори с публичните власти и не правителствените организации от други държави, във връзка със сключването на двустранни споразумения, с предмет, въпроси включени в обхвата на отговорностите на Шведския национален съвет за международно осиновяване, както и да подписва такива споразумения.
  • Извършва информационни дейности и осигурява информация и подпомагане на публичните власти и не правителствените организации.Издава удостоверения по чл.23 от Хагската Конвенция за закрила на детето и сътрудничество в областта на международните осиновявания, когато осиновяването е извършено в Швеция.

Признаване на международното осиновяване в Швеция

Съгласно чл.4 от Закона за международно-правните отношения в областта на осиновяването, решение, издадено в чужда държава ще се прилага в Кралство Швеция и осиновеното дете ще счита за законно дете от брака на осиновителя. Решение издадено в чужда държава за осиновяването на шведски гражданин се одобрява от Шведския национален съвет за международно осиновяване.

Чуждестранни партньори

„Адопшънс центрум”


Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване


Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.