Кампании

Швейцария

Конфедерация Швейцария се присъединява към Конвенция от 20 ноември 1989 г. за правата на детето на ООН, както и Хагската Конвенция от 29 май 1993г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване /Конвенцията/.

Централен федерален орган

Централният Федерален Орган (ЦФО) е привилегированото звено, което осъществява сътрудничество със съответните Централни органи в страната по произход на осиновеното детето.

Централни органи в кантоните (цок)

Централните органи в кантоните са 26, отговарящи на броя на кантоните на Конфедерация Швейцария.

Акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване

В Конфедерация Швейцария съществуват осиновителни агенции, които играят ролята на посредник по процедурите за международни осиновявания, на основание предоставените им акредитации, издадени им от ЦФО.

Срок и характер на одобрението за осиновяване

Централният Орган в съответния Кантон (ЦОК) издава одобрение за осиновяване, което се нарича Агреман. Максималната валидност на Агремана е три години и може да бъде подновен от кандидатите.

Изискваниякъмкандидат- осиновителите

Централен Федерален орган /ЦФО/ и  Централен орган на кантона /ЦОК/ поставят изисквания само към жители на Конфедерация Швейцария. Според Семейният Кодекс на Конфедерация Швейцария осиновителите трябва да имат капацитет да се грижат за дете, да посрещат нуждите му и да му осигурят образование.

Признаваненамеждународнотоосиновяване

Съгласно действащото право на Швейцария, решението за допускане на пълно осиновяване на дете от страна по Хагската конвенция от граждани на Швейцария се признава, след издаване на удостоверение по чл.23 от Конвенцията

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.