Кампании

Франция

Законодателна уредба и Централен орган

Република Франция подписва Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за закрила на детето и за сътрудничество в областта на международните осиновявания на 5 април 1995г. и я ратифицира на 30 юни 1998г. Хагската конвенция влиза в сила в Република Франция на 1 октомври 1998г.

Централния орган на Франция по Хагската конвенция е Службата по международни осиновявания (Service de l’Adoption internationale ) към Министерството на външните работи и европейските въпроси.

Службата по международни осиновявания следи за спазването на поетите от Франция ангажименти по конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. и Хагската конвенция от 1993 и изпълнява функциите на стратегически, регулаторен и контролен орган.

Сред основните роли на Службата по международни осиновявания са: мониторинг на връзките между страните или между централните органи на страните, подписване на двустранни спогодби ; разработване на стратегии за международно сътрудничество; контрол върху дейността на Френската агенция за осиновявания (AFA) и лицензираните осиновителни агенции (FAO).

За да могат френски семейства да кандидатстват за осиновяване в България трябва да имат получено одобрение за осиновяване. За одобрение могат да кандидатстват:

  • Кандидат-осиновители, които са френски граждани и живеят във Франция
  • Кандидат-осиновители, които са чужденци и живеят във Франция
  • Кандидат-осиновителите са френски граждани и живеят в чужбина

България е страна по Хагската конвенция и френските семейства, които искат да осиновят от България, трябва да се свържат или с лицензирана осиновителна агенция (FAO) или да изпратят досието си на Френската осиновителна агенция (http://www.agence-adoption.fr/home/).

Кой може да осинови?

  • Осиновители могат да бъдат съпрузи, които имат сключен брак от повече от 2 години и които живеят заедно. Всеки от съпрузите трябва да е навършил 28 години.
  • Осиновител може да бъде и самотен родител с минимална възраст от 28 години.
  • Осиновителят трябва да е поне 15 години по-възрастен от осиновявания.
  • Френски граждани могат да осиновяват деца на възраст по-малка от 15 години.

Признаване на осиновяването

Осиновяването на дете от България се счита за валидно и автоматично се признава във Франция.

 

Чуждестранни партньори

Каси Бунда Франс • ‘‘Аюда‘‘ • ‘‘Френска Осиновителна Агенция‘‘

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.