Кампании

Федерална Република Германия

Законодателна уредба и Централен орган

Федерална Република Германия е страна по Хагската конвенция от 29 май 1993г. за защита на децата и сътрудничеството в областта на международните осиновявания от 1 март 2002г.

За Федерална Република Германия на федерално ниво функциите на Централен орган, съгласно Хагската Конвенция се възлагат на Главния федерален прокурор към Върховния федерален съд, в качеството му на Централно федерално бюро за международно осиновяване.

На регионално ниво правомощията на централен орган поемат централните бюра за осиновявания към Областните служби за малолетни и непълнолетни.

Централното федерално бюро има координационни функции при общи въпроси на международно сътрудничество, например при обмен на информация относно валидното право, което следва да се приложи, по въпроси за процедурата и статистиката на осиновяванията, но също и за конкретни случаи.

 

Гражданство на осиновеното дете:

Относно гражданството на осиновено дете при международно осиновяване, в Германия се прилагат разпоредбите на Закона за гражданството от 22 юли 1913г. ( Райхсгезетцблат I стр. 583 – Бундесгезетцблат III стр. 102-1) последна промяна със закон от 15 юли 1999г.( БГБл. Iстр. 1618).

Съгласно втори раздел на този закон: Гражданство в една федерална провинция, се придобива чрез осиновяване, освен в случаите, когато, осиновяваният не е навършил осемнадесет години към момента на подаването на молбата за осиновяване.

Потомството на осиновеното от германски гражданин дете също придобива германско гражданство съгласно изречение второ от параграф 6 на Закона за гражданството.

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.