Кампании

Малта

На 13 октомври 2004г. Република Малта подписва Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване /КОНВЕНЦИЯТА/.  Конвенцията е ратифицирана  и влиза в сила на 1 февруари 2005г.

Централен орган:

Министерството на семейството и социалната солидарност /Департамент за стандарти за социално развитие/ е централен орган съгласно Хагската Конвенция за Малта

Акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване:

Акредитираните организации за международни осиновявания получават акредитацията си от Министъра на социалното развитие .

Признаване на международното осиновяване в Малта:

Осиновяването на дете с обичайно местопребиваване в чужда държава се признава на базата на влязло в сила съдебно решение на чуждестранен съд.

Следосиновително проследяване:

Всяка агенция извършва следосиновителното наблюдение за периода, който се изисква от изпращата държава и е отговорна за изпращането на следосиновителните доклади до съответния компетентен орган в страната, от която детето е осиновено.

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.