Кампании

Кипър

Законодателна уредба и централен орган

Република Кипър е страна по Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания от 17 ноември 1994 година, влязла в сила на 01.06.1995 г.

Във връзка с чл.6 на Хагската конвенция за Централен орган на Република Кипър е определено Министерството на труда и социалната сигурност, като службите за социално подпомагане имат отговорността да осъществяват правата и задълженията произтичащи от Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания.

Министерството на труда и социалната сигурност, в качеството си на Централен орган изпълнява своите функции директно чрез Службите за социално подпомагане.

Службите за социално подпомагане имат отговорността да осъществяват правата и задълженията произтичащи от Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания. Към Службите за социално подпомагане функционират шест на брой областни структури за подпомагане, а във всяка областна структура са назначени социални работници, чиято дейност е свързана единствено с осиновителни процедури. Техните задължения включват:

  • оценяване на годността на бъдещите осиновители;
  • подготовката на социални проучвания – доклади за кандидат-осиновителите
  • представителство в Съда по семейни дела;
  • предоставяне на съдействие на кандидат-осиновителите по подготовката и предаването на документите им в различните държави, от където те искат да започнат процедура по международно осиновяване.

Признаване на международното осиновяване

Осиновяването на дете от България се счита за валидно и автоматично се признава в Кипър.

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.