Кампании

Италия

Законодателна уредба и Централен орган

Италия ратифицира Хагската конвенция на 31.12.1998 г. и влиза в сила на 16.11.2000 г. За централен орган по Хагската конвенция за международните осиновявания е определена Комисията по международни осиновявания в Рим.

Кой може да осинови? Възрастови и други изисквания към кандидат-осиновителите при международно осиновяване

Съгласно чл.6 от Закон №184/04 Май 1983г за осиновяване на малолетни деца от чужденци осиновяването е позволено в случаите в които:

1. Кандидат-осиновителите са съпрузи, които са женени поне от три години, без между тях да е имало фактическа раздяла през последните 3 години.Не е възможно осиновяващ, който е женен и е в положение на прекратено съжителство да осинови.

2. Съпрузи между които няма фактическа раздяла, които са годни да възпитават, да дадат образование и да издържат материално малолетните деца, които искат да осиновят.

3. Kандидат-осиновителите трябва да разполагат с изготвен социален доклад от местната социално – правна служба;

4. Kандидатите трябва да бъдат обявени за годни за осиновяване с решение на Съда за малолетни;

5.Същестуват строги изисквания за възрастова разлика, а именно:

а)Минималната възраст между осиновителя и детето е 18 год.

б)Максималната разлика е 45 години за единия от съпрузите и 55 год. за другия, като тази граница може да бъде променена ако съпрузите осиновяват две или повече деца, или ако вече имат биологично или осиновено дете.

Социално проучване - доклад:

Съгласно чл.29 ІІ, ал.3, ал.4 и ,ал.5 общинските социално-правни служби, дават информация за международното осиновяване, подготвят кандидат-осиновителите и изготвят доклад, относно тяхната годност за осиновяване.

Основни етапи:

Кандидат-осиновителите следва да сезират Съда за малолетни по постоянното си местожителство, като представят декларация за предразположение за осиновяване чрез която искат от Съда да ги декларира годни за осиновяване.

Според чл. 30, ал. 3 на Закон №476 препис от Решението на Съда за малолетни, заедно с копие от доклада на службите за социално подпомагане и цялата налична информация се изпраща на Централния орган – Комисията по международни осиновявания в Рим.

Срокът на одобрението е валиден по време на цялата процедура.

Срок на удостоверението за годност:

Решението, издадено от италиански Съд за малолетни, с което се обявява годността на кандидат – осиновителя да осинови действа през цялото времетраене на процедурата, която кандидат – осиновителя следва да започне в едногодишен срок от съобщаване на постановеното решение, като в този срок осиновителите са длъжни да упълномощят италианска оторизирана организация, която да извърши процедурата по осиновяването.

 

Чуждестранни партньори

“Сан Хoсе Амичи нел Мондо” (СИАМО) • Асоциация “Ло Скойаттоло” ОНЛУС • Асоциация “ИЛ МАНТЕЛЛО”  • Фондация "Патриция Нидоли


Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване


Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.