Кампании

Испания

Законодателна уредба и Централен орган

Кралство Испания ратифицира Хагската конвенция от 29 май 1993 г.. Централен орган по Конвенцията с функции на координация, сътрудничество и комуникация е Министерство на труда и социалните грижи със седалище в Мадрид. Всеки регион или автономна област в Кралство Испания има местна централна власт, която е отговорна за изготвянето на социалното проучвана и одобрението на кандидат осиновителите за международно осиновяване. Генерална дирекция за социални услуги, децата и семейството и дирекции към Съвета по социални грижи на всяка автономна област. Местните централни власти, към съответните региони или автономни области в Кралство Испания са отговорни за изготвянето на социалното проучване и одобрението на кандидат-осиновителите за международно осиновяване, което обяснява наличието във всяка автономна област на определена специфика, засягаща отделни моменти от подготовката на осиновителния процес.

Характер на осиновяването в Испания

Осиновяването в Испания е пълно и води до нова семейна връзка равностойна на биологическата, поради което се прекратяват всички връзки на осиновеното дете с неговите биологически родители.

Съгласно инструкция на испанското Министерство на Правосъдието от 15.02.1999г; вписването на осиновено дете в гражданския регистър се прави с имената на осиновителите, без да се упоменава, осиновяването и е напълно равностойно на вписването на биологично дете.

Възрастови и други изисквания към кандидат-осиновителите при международно осиновяване

Според Чл.175 от закон № 21/1987, променящ гражданския кодекс и закона за гражданското съдопроизводство, касаещо осиновяванията кандидат-осиновителят трябва да е навършил 25 години. При осиновяване от съпрузи достатъчно е единият от тях да е навършил 25 години. Във всеки случай осиновителят трябва да е по-възрастен с най-малко 14 години от осиновявания.

Компетентни органи по смисъла на Хагската конвенция

Удостоверението за годност и психо-социалните проучвания отнасящи се за процедури по международни осиновявания се изготвят от Местните Централни власти по местожителството на кандидат-осиновителите

Основни етапи:

Кандидат осиновител/и, които искат да кандидатстват за международно осиновяване трябва да се впишат в регистъра на централната власт в региона, в който живеят, за да бъде проучено дали са годни или не.

Срок на удостоверението за годност

Валидността на удостоверението за годност на кандидат-осиновителите е различна в различните области на Испания, но винаги е указана в самия документ. Съгласно чл. 10 от Закон No54/2007 удостоверението за годност е валидно 3 години.

Признаване на международното осиновяване

Съгласно Чл.23 от Хагската Конвенция, когато се удостовери, че осиновяването е извършено в съответствие с Конвенцията, същото се признава по право от приемащата държава, в този смисъл решението за допускане на пълно осиновяване на дете от страна по Хагската конвенция от граждани на Испания се признава по право.

 

  Чуждестранни партньори

АДЕКОП 


Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.