Кампании

Белгия

Кралство Белгия подписва Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания от на 29 май 1993 г. на 27 януари 1999г.,  ратифицира я е на 26 май 2005г. , същата влиза в сила на 1 септември 2005г.

Централни органи по Конвенцията

Централният Федерален Орган е Дирекцията за Осиновявания, която е част от Федералната служба за публични дела към Федералното правителство и съответно към Отдел международни осиновявания.

Акредитирани организации за посредничество при международно осиновяванев Кралство Белгия

Акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване в Кралство Белгия са общо 10 на брой всяка упражнява дейност само в една от общностите в Белгия.

Изисквания към кандидат осиновителите

  • Трябва да са навършили 25 години
  • Трябва да са женена двойка или да са подписали Декларация за съвместно съжителство преди поне 3 години
  • Неженени/неомъжени лица могат да осиновяват сами, ако са навършили 25 години

Признаване на международното осиновяване на територията на Кралство Белгия

Централният Федерален Орган е Дирекцията за Осиновявания, която е част от Федералната служба за публични дела към Федералното правителство. Това е отговорният орган, който вписва и признава решенията за осиновяване, които не са взети на територията на Кралство Белгия.

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.