Кампании

Австрия

Австрия е страна по Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване, подписва я на 18 декември 1998 г., ратифицира я на 19 май 1999 г. и същата влиза в сила на 01 септември 1999 г.

Централен федерален орган

Федералното Министерство на правосъдието

Централен орган за Австрия по смисъла на чл.6 от Хагската конвенция е Федералното Министерство на правосъдието

Процедурапооценяваненакандидатосиновителите и изготвяне на социално проучване и удостоверение за годност (Разрешение за полагане на грижи за дете от чуждестранен произход

Кандидат-осиновителите започват процедурата, като се обръщат към Младежките служби в съответните общини, а за Виена към Службата за младежите и семейството или към посредническа организация.

Изискваниякъмкандидат- осиновителите

Едно от основните изисквания към кандидат-осиновителите е при подаване на молбата за международно осиновяване да са навършили минимум 30 години за кандидат- осиновителя, а за кандидат-осиновителката – 28 години.

Признаваненамеждународнотоосиновяване

В случаите, когато осиновителната процедура е осъществена в държава ратифицирала Хагската Конвенция, решението за осиновяване допуснато в страната по произхода на детето се признава в Австрия.

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.